สร้างโรงเรียนออนไลน์ สร้างเองได้ง่ายๆ LMS คืออะไร

สร้างโรงเรียนออนไลน์ สร้างเองได้ง่ายๆ LMS ไม่ต้องเสียเงินจ้าง โปรแกรมเมอร์ แพงๆ มาทำระบบเอง กันดีกว่า

การสร้างระบบคอร์สเรียน โดยใช้ LMS ในการสร้าง สะดวก สามารถ ดึงนักเรียนเข้ามาในระบบได้ เลือกได้ว่า จะจัดคอร์สแบบไหน นักเรียนเข้าใช้งาน ได้ทันที เมื่อชำระค่าเรียน ไม่จำกัดจำนวนนักเรียน และไม่จำกัดบทเรียน

สำหรับผู้ใช้งานในระบบ LMS นั้นสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 ลักษณะของ LMS      
        1. กำหนดผู้ใช้งาน
        2. ระบบการสือสาร
        3. แหล่งอ้างอิง
        4. การตรวจและให้คะแนน
        5. การติดตามพฤติกรรมการเรียน
        6. การรายงานผล
        7. ระบบการสอน
        8. ความสามารถในการนำเสนอ Rich Media

      ส่วนประกอบระบบ LMS       
        1. ส่วนเนื้อหา ในบทเรียน (Lecture and Presentation)
        2. ส่วนของการทดสอบ ในบทเรียน (Testing)
        3. ส่วนของการพูดคุย ในห้องสนทนา (Chat)
        4. กระดานข่าว (Webboard)
        5. ส่วนของการติดต่อ ผ่าน E-mail
        6. ส่วนสนับสนุน การเรียนการสอน
             – การลงทะเบียน ของผู้เรียน
             – การบันทึกคะแนน ของผู้เรียน
             – การรับ-ส่งงาน ของผู้เรียน
            – การเรียกดูสถิติ ของการเข้าเรียน

LMS เป็นคำที่ย่อมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้           

เป็นซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ บริหารจัดการเรียน การสอน ผ่านเว็บ จะประกอบด้วย เครื่องมืออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอน นำเนื้อหา และสื่อการสอน ขึ้นเว็บไซต์ ตามรายวิชาที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก

ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ห้องสนทนา กระดานถาม – ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังมีองค์ประกอบ ที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียน ไว้บนระบบ เพื่อ ผู้สอนสามารถนำไป วิเคราะห์ ติดตาม และ ประเมินผล การเรียน การสอน ในรายวิชานั้น อย่างมีประสิทธิภาพ

        LMS คือ ระบบ จัดการ การเรียน การสอน ผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือ และ ส่วนประกอบ ที่สำคัญ สำหรับ ผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสาร และ ปฏิสัมพันธ์ และ จัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และ การรายงานผล เป็นต้น

LMS ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

       1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) 
       กลุ่มผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจาก  ที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับ จำนวน user และ จำนวน บทเรียนได้ ไม่จำกัด โดยขึ้นอยู่กับ hardware/software ที่ใช้ และระบบสามารถรองรับการใช้งาน ภาษาไทยอย่างเต็ม

        2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) 
        ระบบประกอบด้วย เครื่องมือ ในการช่วยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งาน ได้ดี ทั้งกับบทเรียนในรูป Text – based และบทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media 

        3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 
        มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่ม ข้อสอบ สามารถจับเวลา การทำข้อสอบ และ การตรวจ
ข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติ การเข้าเรียน ของนักเรียน

        4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) 
        ประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียน – ผู้สอน และ ผู้เรียน – ผู้เรียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก็บ History ของข้อมูลเหล่านี้ได้

        5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) 
       ประกอบด้วย ระบบจัดการไฟล์ และ โฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่ เก็บข้อมูล บทเรียน เป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin 

สร้างโรงเรียนออนไลน์ สร้างเองได้ง่ายๆ LMS ไม่ต้องเขียนโค้ด ใดๆ ให้วุ่นวาย https://www.facebook.com/tutorbrainthailand https://yooyinggroup.com/course/

โรงเรียนออนไลน์ สร้างเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงินจ้าง

สร้างโรงเรียนออนไลน์ ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง 

ไม่ต้องมีขีดจำกัดจากเว็บไซต์สำเร็จรูป

ไม่ต้องจ้างใครเขียน sale page 

ไม่ต้องเสียค่าเช่าเว็บรายเดือน

ไม่ต้องเขียนโค้ด

ไม่ต้องสร้างกลุ่ม

สอนกระชับ รู้เรื่อง ม้วนเดียวจบ เน้นเนื้อหา ไม่เน้นน้ำ แถมปรึกษาผู้สอนได้ตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *